Xem Thông tin Cổ tức ở đâu? Lịch trình Chi trả Cổ tức

Giới thiệu

Bài viết Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu? Lịch trình Chi trả Cổ tức dưới đây là một Phần của Bài viết Cổ tức là gì? Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu là gì? và Bài viết Xem tra cứu Thông tin Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?. Nhằm làm rõ thêm một Phần Kiến thức của Bài viết chính về Cổ tức của các Công ty Niêm yết, Công ty Đại chúng trên Thị trường Chứng khoán. Chủ đề này cũng là một nội dung quan trọng trong Tổng thể Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản để bạn biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính gồm:

+ Lịch trình Chi trả Cổ tức Tiền mặt.
+ Lịch trình Chi trả Cổ tức Cổ phiếu.
+ Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu? Qua Tài liệu Thông báo nào?

—————————————————————

Lịch trình Chi Trả Cổ tức Tiền mặt

Ở Bài viết trước Cổ tức là gì? Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu là gì? thì mình đã trình bày sơ bộ Lịch Trình Chi Trả Cổ tức Cơ bản và các nơi có xuất hiện Thông tin trong quá trình này. Ở đây mình phân ra làm 2 loại kèm theo Sơ đồ nhằm làm rõ hơn các loại Lịch trình này cũng như vấn đề Thông tin Tìm ở đâu. Cụ thể trong phần này là Lịch trình Trả Cổ tức bằng Tiền mặt:

Trong hình: Lịch trình Trả Cổ tức bằng Tiền mặt thường được Tiến hành qua 7 bước cơ bản từ Kế hoạch tại Đại hội Cổ đông Thường niên đến lúc Thanh toán Tiền cho Cổ đông (Link gốc ảnh)

Trong Sơ đồ Lịch trình Chi Trả Cổ tức bằng Tiền mặt kể trên thì dễ thấy có 7 bước từ Bước đầu – Kế hoạch tại Đại hội Cổ đông Thường niên đến Bước cuối – Thanh toán Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông (Các bước này cũng là gợi ý để biết Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu). Tuy nhiên thực tế chỉ có 5 bước đầu là phát sinh có liên quan đến Công bố Thông tin, còn 2 bước cuối được thêm vào chỉ đơn giản để nêu đầy đủ 1 Lịch trình Cổ tức Tiền mặt và tất nhiên là không có Công bố Thông tin ở đây. Như vậy thông tin tham chiếu về Cổ tức ở đây gồm:

+ Nghị quyết và Biên bản – Đại hội Cổ đông Thường niên hàng năm – Thông qua việc Chi Trả Cổ tức Tiền mặt.
+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị – Thông qua việc Chi Trả Cổ tức Tiền mặt.
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng nhận Cổ tức Tiền mặt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng và Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền nhận Cổ tức Tiền mặt của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ngoài ra thì đôi khi Thông tin Chi Trả Cổ tức Tiền mặt còn được công bố trong Thông báo Chi Trả Cổ tức bằng Tiền mặt gửi Cổ đông hoặc Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng nhận Cổ tức của Công ty Niêm yết gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để Đăng ký Ngày Chốt / Ngày Thanh toán Cổ tức Tiền mặt cho Cổ đông (Không bắt buộc phải Công bố trên Website Công ty Niêm yết thông tin này).

—————————————————————

Lịch trình Chi Trả Cổ tức Cổ phiếu

Tương tự như bên Cổ tức Tiền mặt thì Lịch trình Trả Cổ tức Cổ phiếu cũng có các bước Tương tự và chỉ thêm Bước 3 Cơ bản khác đi do Cổ tức bằng Cổ phiếu khiến cho Vốn Điều lệ của Công ty Niêm yết tăng thêm nên cần có thêm Chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2 Bước nhận Tài liệu Báo cáo Phát hành và nhận Báo cáo Kết quả Phát hành) và Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán về Ngày Niêm yết Bổ sung từ Cổ tức Cổ phiếu. Cụ thể Lịch trình:

Trong hình: Lịch trình Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu thường được Tiến hành qua 9 bước cơ bản từ Kế hoạch tại Đại hội Cổ đông Thường niên đến lúc Cổ phiếu từ Cổ tức trên được Giao dịch Niêm yết bổ sung (Link gốc ảnh)

Trong Sơ đồ Lịch trình Chi Trả Cổ tức bằng Cổ phiếu kể trên thì dễ thấy có 11 bước từ Bước đầu – Kế hoạch tại Đại hội Cổ đông Thường niên đến Bước cuối – Cổ phiếu từ Cổ tức được Giao dịch Niêm yết bổ sung (Các bước này cũng là gợi ý để biết Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu). Tuy nhiên thực tế chỉ có 6 bước đầu, bước thứ 8 đến 10 là phát sinh có liên quan đến Công bố Thông tin, còn 2 bước thứ 7 và thứ 11 được thêm vào chỉ đơn giản để nêu đầy đủ 1 Lịch trình Cổ tức Cổ phiếu và tất nhiên là không có Công bố Thông tin ở đây. Như vậy Thông tin tham chiếu về Cổ tức ở đây gồm:

+ Nghị quyết và Biên bản – Đại hội Cổ đông Thường niên hàng năm – Thông qua việc Chi Trả Cổ tức Cổ phiếu.
+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị – Thông qua việc Chi Trả Cổ tức Cổ phiếu.
+ Thông báo nhận được Tài liệu Báo cáo Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng nhận Cổ tức Cổ phiếu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng và Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền nhận Cổ tức Cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán.
+ Báo cáo Kết quả Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.
+ Thông báo nhận được Báo cáo Kết quả Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ Thông báo về Ngày Giao dịch Niêm yết Bổ sung từ Cổ tức Cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán.

—————————————————————

Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu? Qua Tài liệu Thông báo nào?

Tài liệu Thông báo Cổ tức: Ở trên trong Lịch trình Chi Trả Cổ tức thì Ta đã biết Thông tin Cổ tức Tiền mặt được Công bố qua 4 Tài liệu Thông báo, còn Thông tin Cổ tức Cổ phiếu được Công bố qua 8 Tài liệu Thông báo. Gói gọn lại gồm có:

+ Nghị quyết và Biên bản Đại hôi Cổ đông Thường niên (Có Thông qua việc Chi Trả Cổ tức).
+ Nghị quyết Hội đồng Quản trị (Có Thông qua việc Chi Trả Cổ tức).
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng nhận Cổ tức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+ Thông báo về Ngày Đăng ký Cuối cùng và Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền nhận Cổ tức của Sở Giao dịch Chứng khoán.
+ Thông báo nhận được Tài liệu Báo cáo Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ Báo cáo Kết quả Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.
+ Thông báo nhận được Báo cáo Kết quả Phát hành Cổ tức Cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ Thông báo về Ngày Giao dịch Niêm yết Bổ sung từ Cổ tức Cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán.

Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu: Tương tự như Bài viết Xem tra cứu Thông tin Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất? thì Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu cũng có Nguồn Thông tin xem Tương tự và cũng chính là các Thông tin được nêu trong Lịch trình Chi Trả Cổ tức Ở trên. Gồm:

+ Website của Sở Giao dịch Chứng khoán: www.hsx.vn đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc www.hnx.vn đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong hình: Thông tin về Cổ tức Tiền mặt hoặc Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết cũng có thể tìm trên Web của 2 Sở Giao dịch Chứng khoán như 3 mũi tên thứ tự trên Hình (Link gốc ảnh)

Trong hình trên là Thông tin về việc Chia Cổ tức Tiền mặt 12% của PPC – Nhiệt Điện Phả Lại, dễ dàng tìm thấy ngay được dựa trên Thông tin được đánh dấu trong Hình trên tại 3 mũi tên số 1, 2 và 3. Bạn có thể xem 3 Tài liệu đó ở Folder sau: Folder Tài liệu Cổ tức Tiền mặt – PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại – HOSE. Một cách tương tự ta có thể Tìm các Thông tin như vậy trong Báo cáo khác như: Folder Tài liệu Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu – FPT – Công ty CP FPT – HOSE. Theo Thống kê các Nguồn chính thống Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu đến nay thì Nguồn Thông tin của 2 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn là nguồn chiếm nhiều Thông tin nhất.

+ Website của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam: www.vsd.vn.

Trong hình: Thông tin về Cổ tức Tiền mặt hoặc Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết cũng có thể tìm trên Web của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như 3 mũi tên thứ tự trên Hình (Link gốc ảnh)

Trong hình trên là Thông tin về việc Chia Cổ tức Tiền mặt 15% và Cổ tức Cổ phiếu 15% của FPT – FPT, dễ dàng tìm thấy ngay được dựa trên Thông tin được đánh dấu trong Hình trên tại 3 mũi tên số 1, 2 và 3. Bạn có thể xem 3 Tài liệu đó ở Folder sau: Folder Tài liệu Cổ tức Cổ phiếu và Cổ tức Tiền mặt – FPT – Công ty CP FPT – VSD.

+ Website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: www.ssc.gov.vn.

Trong hình: Thông tin về Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết cũng có thể tìm trên Web của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như 4 mũi tên thứ tự trên Hình (Link gốc ảnh)

Trong hình trên là Thông tin về việc Cổ tức Cổ phiếu 15% của FPT – FPT, dễ dàng tìm thấy ngay được dựa trên Thông tin được đánh dấu trong Hình trên tại 4 mũi tên số 1, 2, 3 và 4. Bạn có thể xem 2 Tài liệu đó ở Folder sau: Folder Tài liệu Cổ tức Cổ phiếu – FPT – Công ty CP FPT – SSC.

+ Website của Công ty Niêm yết: khá dễ dàng bạn có thể Google ra tên Công ty Niêm yết đó là có thể Tìm được.

Trong hình: Thông tin về Cổ tức Cổ phiếu của Công ty Niêm yết cũng có thể tìm trên Web của chính Công ty Niêm yết đó 4 mũi tên thứ tự trên Hình (Link gốc ảnh)

Ta dễ thấy rằng 2 Thông tin trong Ảnh trên cũng chính là Thông tin mà Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố và bên phía Website của FPT cũng phải công bố song hành.

Như vậy, trên đây là các Kiến thức Cơ bản về Lịch trình Chi Trả Cổ tức và Xem Thông tin Cổ tức Ở đâu. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc và muốn được giải thích thêm thì có thể liên hệ mình theo Thông tin liên lạc phía trên và mình sẽ Hỗ trợ bạn.

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Cổ tức là gì? Cổ tức Tiền mặt và Cổ tức Cổ phiếu là gì?
Xem tra cứu Thông tin Chứng khoán Ở đâu Tốt nhất?
> Nguồn gốc và Nguyên tắc Chia Cổ tức Tiền mặt – Cổ tức Cổ phiếu
> Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 05/2019)