Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 (Phần 4)

Giới thiệu

Trong bài này mình sẽ Giới thiệu Chi tiết về Cách tính Chỉ số VN30 và cách vận hạnh Chỉ số VN30 này hàng ngày kèm Ví dụ thực tế trong Kỳ 2/2018 bắt đầu từ Ngày 23/07/2018 với một số Điều chỉnh mỗi khi có Sự kiện Doanh nghiệp nhất định diễn ra trong Kỳ như Cổ tức Cổ phiếu, Cổ phiếu Thưởng, Quyền mua, Mua Bán Cổ phiếu Quỹ, Cổ tức Tiền mặt … . Cách tính này về Cơ bản cũng tương tự như Chỉ số VN-Index, Chỉ số HNX-Index ở Bài viết: Cách tính Chỉ số VN-Index và HNX-Index, chỉ khác duy nhất là ở Vốn hóa Thị trường và Vốn hóa Thị trường Điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float, Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa. Ngoài ra, chủ đề này cũng là một phần trong Tổng thể Các bước Tìm hiểu Chứng khoán Cơ bản để bạn biết cách Phân tích Cổ phiếu. Các Vấn đề chính gồm:

+ Công bố Thông tin của Sở về Chỉ số VN30, Chỉ số HNX – Đầu kỳ và Giữa kỳ.
+ Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 – khi không có Cổ phiếu nào có sự kiện.
+ Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 – khi có Cổ phiếu có sự kiện.

+ Phần 1 (Xem lại) – Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1).
+ Phần 2 (Xem lại) – Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Chỉ số (Phần 2).
+ Phần 3 (Xem lại) – Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Phần 3).

—————————————————————

Công bố Thông tin của Sở về Chỉ số VN30, Chỉ số HNX – Đầu kỳ và Giữa kỳ

– Công bố Thông tin về Chỉ số VN30: Theo quy định hiện tại thì HOSE phải công bố có Cập nhật về Chỉ số VN30. Ngoài Danh sách tên của 30 Mã Chứng khoán của Chỉ số thì còn thêm các thông tin: Số lượng Cổ phiếu Đang Lưu hành, Tỷ lệ Free-Float làm tròn và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa của các Cổ phiếu đó. Cụ thể tại Đầu kỳ – Kỳ 2/2018, trong ngày Thứ 2 -16/07/2018 (Thứ 2 của Tuần thứ 3 của Tháng) thì HOSE đã công bố Danh sách Chỉ số VN30 Đầu kỳ – Kỳ 2/2018 và Giữa kỳ – Kỳ 2/2018, trong ngày Thứ 2 – 15/10/2018 (Thứ 2 của Tuần thứ 3 của Tháng) thì HOSE đã công bố Danh sách Chỉ số VN30 Cập nhật Giữa kỳ – Kỳ 2/2018. Mình có Tổng hợp lại và so sánh như hình sau:

Trong hình: Danh sách của Chỉ số VN30 Đầu kỳ và Giữa kỳ – Kỳ 2/2018 do HOSE Công bố cùng các thông số Chi tiết như Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành, Tỷ lệ Free-Float làm tròn và Hệ số Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Link gốc ảnh)

Trong hình trên ta dễ thấy phía bên trái là Công bố Thông tin Đầu kỳ và phía bên phải là Công bố Thông tin Giữa kỳ của Chỉ số VN30 do HOSE công bố. Đây là những thông tin ảnh hưởng đến Cách tính Chỉ số VN30. Về cơ bản có 1 số thay đổi giữa Đầu kỳ và Giữa kỳ (Đỏ là Giảm và Xanh lá cây là Tăng):

+ Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành – 10 Cổ phiếu thay đổi:
» CII giảm do 20180724 – CII – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ và tăng 1 phần do 20180716 – CII – Niêm yết Cổ phiếu từ Trái phiếu Chuyển đổi;
» GMD tăng do 20180919 – GMD – Niêm yết Cổ phiếu cho Cán bộ Công nhân viên;
» HSG giảm do 20180829 – HSG – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ;
» MSN tăng do 20181002 – MSN – Báo cáo Kết quả Bán Cổ phiếu Quỹ;
» MWG giảm do 20180802 – MWG – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ;
» SSI giảm do 20180905 – SSI – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ và 20181001 – SSI – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ;
» VIC giảm do Cập nhật lại 20180724 – VIC – Niêm yết Cổ tức Cổ phiếu;
» VJC giảm do Cập nhật lại 20180730 – VJC – Niêm yết Cổ tức Cổ phiếu;
» VNM tăng do 20180816 – VNM – Ngày Giao dịch Không hưởng Quyền – Phát hành Cổ phiếu Thưởng, giảm 1 phần do 20180925 – VNM – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ và giảm do Cập nhật lại 20180925 – VNM – Niêm yết Cổ phiếu Thưởng;
» VPB giảm do Cập nhật 20180718 – VPB – Niêm yết Cổ tức Cổ phiếu và Cổ phiếu Thưởng.

Trong hình: Thống kê các Sự kiện của các Cổ phiếu thành phần trong Kỳ đầu của Chỉ số VN30 – Từ 16/07/2018 đến 12/10/2018. Nguồn: Tự tổng hợp từ CafeF (Link gốc ảnh)

+ Tỷ lệ Free-Float làm tròn: 8 Cổ phiếu thay đổi – BMP, DHG, FPT giảm; GMD, MSN, PNJ, SBT, VPB tăng chủ yếu do Cổ đông Nội bộ Mua bán, Mua Bán Cổ phiếu Quỹ.

+ Hệ số Giới hạn Tỷ trọng: 2 Cổ phiếu thay đổi – VIC, VNM tăng do Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float (Chưa tính đến Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa) trên Tổng bị Giảm trong kỳ nên Hệ số này đều cần tăng lên khi Cập nhật lại vào giữa kỳ.

– Cổ tức Tiền mặt và Ảnh hưởng đến Chỉ số VN30: Ngoài ra như Hình ảnh ngay bên trên có trình bày thì còn có ảnh hưởng từ Cổ tức Tiền mặt đến Giá Cổ phiếu khi có sự kiện tại Ngày giao dịch Không hưởng Quyền. Bạn có thể xem thêm Bài viết: Cách tính Giá điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền để nhắc lại Kiến thức này. Có 11 Cổ phiếu đã Trả Cổ tức Tiền mặt trong kỳ: DHG, PNJ, KDC, CTD, FPT, GAS, VJC, VNM, GMD, VCB, SAB. Đây cũng là Thông tin phổ biến ảnh hưởng đến Giá Cổ phiếu qua đó ảnh hưởng đến Cách tính Chỉ số VN30.

Trong hình: Thông báo Mua gần 110 triệu Cổ phiếu thành Cổ đông lớn của SK (Hàn Quốc) từ việc MSN Bán Cổ phiếu Quỹ làm Tỷ lệ Free-Float làm tròn tăng từ 40% thành 45% trong Kỳ (Link gốc ảnh)

– Tỷ lệ Free-Float làm tròn: thay đổi là do Cổ đông Nội bộ Mua Bán, Công ty Niêm yết Mua Bán Cổ phiếu Quỹ, … làm cho Tỷ lệ này thay đổi. Do số lượng Giao dịch này trên cả 30 Mã Chứng khoán rất nhiều để Thống kê nên trong phạm vi Bài viết này mình sẽ tạm lấy số liệu Tỷ lệ Free-Float làm tròn đầu kỳ cho suốt cả kỳ và tạm không tính đến việc thay đổi này. Việc tính toán áp vào phía sau đây sẽ không làm sai Bản chất của vấn đề để Giải thích Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30. Tại ngày thay đổi Free-Float làm tròn 5% cũng tương tự như tại Ngày thay đổi Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành sẽ tính toán ngay dưới đây. Về việc tính toán Tỷ lệ Free-Float làm tròn này bạn có thể xem lại Bài viết Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float.

– Hệ số Giới hạn Tỷ trọng: Xem lại Bài viết Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Phần 3).

—————————————————————

Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 – khi không có Cổ phiếu nào có sự kiện

– Theo quy định hiện tại thì Thứ 6 – Ngày 20/07/2018 là Ngày giao dịch cuối cùng của Kỳ 1/2018. Chốt ngày 20/07/2018 ta có Chỉ số VN30 là 926,5 điểm và đó cũng là Tham chiếu đầu ngày Thứ 2 – Ngày 23/07/2018 của Chỉ số VN30. Dù Ngày 23/07/2018 mới là Ngày đầu tiên của Kỳ mới – Kỳ 2/2018 của Chỉ số VN30. Tuy nhiên Dữ liệu Công bố Danh mục mới của Chỉ số lại được chốt tại Ngày 13/07/2018. Nên khi bắt đầu Kỳ 2/2018 ta cần cập nhật thêm Sự kiện trong khoảng Thời gian từ 16/07/2018 đến 20/07/2018. Ở đây ta có 2 Sự kiện được Cập nhật Bổ sung vào: CII – Niêm yết Cổ phiếu từ Trái phiếu Chuyển đổi và VPB – Niêm yết Cổ phiếu từ Cổ tức Cổ phiếu, Cổ phiếu thưởng (Cập nhật lại Số lượng Cổ phiếu Đang lưu hành của VPB). Ta có:

Trong hình: Vốn hóa Thị trường Điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa của các Cổ phiếu trong VN30 – Cuối Ngày 20/07/2017 hay Đầu Ngày 23/07/2018 – Tổng là 537.353 tỷ đồng và Chỉ số VN30 là 926,5 điểm (Link gốc ảnh)

Ngày 23/07//2018 là Ngày đầu tiên của Kỳ 2/2018 của Chỉ số VN30, khi đó căn cứ vào Giá cổ phiếu tại cuối Ngày 20/07/2018, ta có Tổng Giá trị Vốn hóa Thị trường Điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Gọi tắt là Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh) của Chỉ số VN30 đầu ngày 23/07/2018 là 537.353 tỷ đồng, tương đương với Chỉ số VN30 tại thời điểm bắt đầu Đầu kỳ 2/2018 là 926,5 điểm. Đây chính là Ngày Gốc để thực hiện so sánh trong Cách tính Chỉ số VN30.

– Do Ngày 23/07/2018 là Ngày mà cả 30 Mã của Chỉ số VN30 đều không xảy ra bất cứ 1 sự kiện nào như Cổ tức Tiền mặt, Cổ tức Cổ phiếu, Mua Bán Cổ phiếu Quỹ, … nên việc tính toán này khá đơn giản. Ta có Chỉ số VN30 vào cuối ngày 23/07/2018 sau khi Giá Cổ phiếu biến động trong ngày như sau:

Trong hình: Vốn hóa Thị trường Điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa của các Cổ phiếu trong VN30 – Cuối Ngày 23/07/2018 – Tổng là 540.141 tỷ đồng (Link gốc ảnh)

Trong ngày 23/07/2018 do có sự biến đổi về giá so với Giá Tham chiếu đầu ngày và Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh Chỉ số VN30 đã tăng trong ngày từ 537.353 tỷ đồng thành 540.141 tỷ đồng. Tức tăng: 540.141 – 537.353 = 2.788 tỷ đồng. Hay 2.788 / 537.353 = 0,005188 hay 0,5188%. Do đầu Ngày Chỉ số VN30 có điểm số là 926,5 điểm nên số điểm tăng thêm là: 926,5 x 0,5188% = 4,8067 điểm hay làm tròn là 4,81 điểm. Khi đó Chỉ số VN30 đóng cửa ngày 23/07/2018 sẽ là: 926,5 + 4,81 = 931,31 điểm. Ta có thể kiểm tra thêm Độ chính xác Kết quả Dữ liệu về Cách tính Chỉ số VN30 kể trên tại CafeF:

Trong hình: Lịch sử của Chỉ số VN30. Trong đó có các Phiên giao dịch Ngày 20/07/2018 và 23/07/2018 (Link gốc ảnh)

Như vậy là ta đã biết Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 khi không có Sự kiện Doanh nghiệp nào Phát sinh. Khá đơn giản, chỉ việc thay đổi Giá Cổ phiếu mới của 30 Mã để có Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh mới và so sánh với Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh cũ để ra mức % Tăng Giảm từ đó áp vào Chỉ số VN30 gốc là ra Chỉ số VN30 tại thời điểm mới.

– Một cách khá dễ dàng Ta được được Chỉ số VN30 – Ngày 24/07/2018 bằng cách Cập nhật Giá cổ phiếu Đóng cửa ngày và ra kết quả là: Tổng Vốn hóa Điều chỉnh là 535.631 tỷ đồng, Giảm 4.510 tỷ đồng so với Ngày 23/07/2018, Hay Giảm 7,78 điểm và Đóng cửa Ngày 24/07/2018 là 923,53 điểm. Như Hình ảnh sau:

Trong hình: Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh của các Cổ phiếu trong VN30 – Cuối Ngày 24/07/2018 – Tổng là 535.631 tỷ đồng (Link gốc ảnh)

—————————————————————

Cách tính Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 – khi có Cổ phiếu có sự kiện

– Theo quy định hiện tại với Chỉ số VN30 thì Đóng cửa Thứ 3 – Ngày 24/07/2018 sẽ là Giá tham chiếu Phiên tiếp theo Thứ 4 – Ngày 25/07/2018. Tuy nhiên do trong Ngày 24/07/2018 có sự kiện – Cổ phiếu CII thực hiện Mua lại hơn 1,7 triệu Cổ phiếu Quỹ như tại Báo cáo 20180724 – CII – Báo cáo Kết quả Mua Cổ phiếu Quỹ nên Số lượng Cổ phiếu Lưu hành của Cổ phiếu này trong cuối ngày phải điều chỉnh lại và qua đó Ta phải Điều chỉnh lại Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh Tham chiếu Đầu ngày 25/07/2018 trước khi so sánh với cuối Ngày 25/07/2018 để tính ra Chỉ số VN30 đóng cửa ở bao nhiêu điểm. Ta có:

Trong hình: Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh của các Cổ phiếu trong VN30 – Tham chiếu Đầu Ngày 25/07/2018 – Tổng là 535.595 tỷ đồng (Sau khi đã Điều chỉnh CII Mua Cổ phiếu Quỹ) (Link gốc ảnh)

– Một cách khá dễ dàng Ta thiết lập được Cách tính Chỉ số VN30 – Đóng cửa Ngày 25/07/2018 bằng cách Cập nhật Giá cổ phiếu Đóng cửa ngày và ra kết quả là: Tổng Vốn hóa Điều chỉnh là 531.044 tỷ đồng, Giảm 4.551 tỷ đồng so với Ngày 24/07/2018, Hay Giảm 7,85 điểm và Đóng cửa Ngày 25/07/2018 là 915,68 điểm. Như Hình ảnh sau:

Trong hình: Tổng Giá trị Vốn hóa Điều chỉnh của các Cổ phiếu trong VN30 – Đóng cửa Cuối Ngày 25/07/2018 – Tổng là 531.044 tỷ đồng (Link gốc ảnh)

Như vậy Cách tính Chỉ số VN30 chỉ lưu ý khi trong Ngày có Sự kiện của Cổ phiếu thành phần của Chỉ số VN30. Với Ngày chia Cổ tức Tiền mặt ta phải loại bỏ sự Giảm giá của Cổ phiếu do Cổ tức tại Ngày giao dịch Không hưởng Quyền ngay từ Đầu ngày. Ngoài ra nếu Tỷ lệ Free-Float làm tròn thay đổi mốc 5% (Ở đây mình chưa theo dõi và Tính toán vào) tại 1 Ngày nào đó, 1 cách tương tự ta cũng Điều chỉnh vào Đầu ngày hôm sau trước khi Tính toán so sánh để tính ra Chỉ số VN30.

—————————————————————

Xem lại Phần 1: Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 là gì và Điều kiện vào Chỉ số (Phần 1).

Xem lại Phần 2: Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Cách lựa chọn Cổ phiếu vào Chỉ số (Phần 2).

Xem lại Phần 3: Chỉ số VN30, Chỉ số HNX30 và Giới hạn Tỷ trọng Vốn hóa (Phần 3).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

Cách tính Chỉ số VN-Index và HNX-Index
Cách tính Giá điều chỉnh trong Ngày giao dịch Không hưởng quyền
Tỷ lệ Free-Float và Vốn hóa Thị trường điều chỉnh Tỷ lệ Free-Float

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

Các bước Tìm hiểu về Chứng khoán
Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 1/2019)