Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào Ngày 16/12/2018 trong 1 buổi Hội thảo Chứng khoán Online (Qua Dịch vụ Hangouts của Google) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Buổi Hội thảo được thực hiện để Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên hiện đang Đăng ký Giao dịch tại sàn UPCoM. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Ngành Khu Công nghiệp, Chỉ số Tài chính Cơ bản NTC, … .
+ Phần 2 – Đánh giá Tình hình Kinh doanh 2017, Lãnh đạo, Cơ cấu Cổ đông, … .
+ Phần 3 – Tiếp tục Đánh giá Tình hình Kinh doanh, Chính sách Cổ tức Tiền mặt, … .
+ Phần 4 – Phân tích Doanh thu chưa Thực hiện Dài hạn, Tổng kết lại NTC, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu Tình hình Vĩ mô Quốc tế gần đây và các Ngành phù hợp (Trong đó có ngành Khu Công nghiệp của NTC).
+ Nguyên tắc chọn Cổ phiếu để Đầu tư với Tình hình Vĩ mô hiện tại.
+ Các Chỉ số Tài chính Cơ bản của NTC.
+ Nghiên cứu Thông tin về NTC – Giới thiệu về Công ty (qua Báo cáo Thường niên).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Đánh giá Tình hình Kinh doanh 2017 của riêng NTC qua Báo cáo Thường niên 2017 – Cao hơn 2016 và Kế hoạch 2017 – Lãi Tài chính cao do Gửi tiền – Ngành phù hợp Căng thẳng Thương Mỹ-Trung (Tốt).
+ Lãnh đạo – Trẻ (Tốt).
+ Đánh giá nhanh các Công ty Liên kết của NTC (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông của NTC – Nhóm Cao su nắm giữ chính, Lãnh đạo khác đều có nắm (Tốt).
+ Chia Lợi nhuận (Cổ tức Tiền mặt cao – Khá Tốt, Chia Khen thưởng Lãnh đạo bằng Tiền mặt cao – Không tốt).
+ Tìm hiểu thêm Thông tin NTC qua Bản cáo Bạch lên sàn UPCoM cuối 2016 do VCBS lập.
+ Vị trí Địa lý của NTC thuận lợi để thu hút (Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục Đánh giá Tình hình Kinh doanh của NTC trước khi lên sàn UPCoM cuối 2016 qua Bản cáo bạch lên do VCBS lập.
+ Chi tiết các Dự án và Đối thủ cạnh tranh chính NTC – Không có nhiều Số liệu này.
+ Ngành Khu Công nghiệp phụ thuộc vào nền Kinh tế và chính sách thu hút FDI của Việt Nam (Khá Tốt).
+ Số lượng và Cơ cấu Lao động của NTC (Bình thường).
+ Chính sách Cổ tức Tiền mặt – Cao và tăng đều hàng năm (Tốt).
+ Phân tích các khoản Tài sản lớn của NTC – Tiền, Bất động sản Đầu tư, Chi phí trả trước Dài hạn (Tốt).
+ Phân tích Chi phí Khấu hao hàng năm – Bất động sản Đầu tư và Tiền thuê đất đã Nộp cho Nhà nước – Khá thấp (Tốt).
+ Phân tích các khoản Nguồn vốn lớn của NTC – Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn và Vốn chủ sở hữu (Tốt).
+ Phân tích mối quan hệ Doanh thu thuần và Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NTC – Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Phân tích mối quan hệ Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn, Gửi Tiền, Tiền thuê đất, Doanh thu Thuần và Thời gian Hạch toán (Tốt).
+ Đánh giá tốc độ tăng Doanh thu chưa thực hiện Dài hạn qua nhiều năm (Tốt).
+ Một số vấn đề còn thắc mắc cần làm rõ – Nếu khách hàng Rút sớm và Khu mở rộng xin Giấy phép cuối 2016.
+ Đánh giá về Tiền gửi của NTC và Tình hình Kinh tế nếu xảy ra Khủng hoảng Kinh tế.
+ Cơ cấu cổ đông NTC – cá nhân các Lãnh đạo và người nhà cầm khá nhiều (Tốt).
+ Tổng kết lại NTC (Tốt).
+ Đánh giá tiếp Báo cáo Tài chính Quý 3/2018 của NTC.
+ Lưu ý Khu dân cư thuộc Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên – Giá trị Đầu tư lớn (Thận trọng Tương lai).
+ Một khoản Phải trả khác hơn lớn (Cần chú ý).
+ Tổng kết lại NTC lần nữa (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 02/2019)