Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 07/02/2019, 11/02/2019 và 17/02/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn (Mã Chứng khoán: SJD đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Đánh giá qua về Ngành Điện và Thủy Điện Cần Đơn, Một số nét Cơ bản về SJD, … .
+ Phần 2 – Tìm hiểu về SJD qua Báo cáo Thường niên, Sản lượng Diện / Doanh thu và Lợi nhuận cao vì có lợi về Thời tiết, … .
+ Phần 3 – Đánh giá Lý lịch Ban Điều hành, Số lao động và Thu nhập bình quân, Cơ cấu Cổ đông, … .
+ Phần 4 – Đánh giá của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị 2017, Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018, … .
+ Phần 5 – Đánh giá Đại hội Cổ đông Thường niên 2018, Kế hoạch Mua bán Sáp nhập, … .
+ Phần 6 – Phân tích thông tin Báo cáo Tài chính Q4/2018, 6T/2018 và 2017, … .
+ Phần 7 – Phân tích Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính, Kết quả Kinh doanh, … .
+ Phần 8 – Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Báo cáo Tài chính, Thuyết minh – Báo cáo Tài chính, … .
+ Phần 9 – Tiếp tục Phân tích Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính, Vay và Nợ thuế Tài chính.
+ Phần 10 – Tiếp tục Phân tích Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính, Tin tức 1 năm gần đây của SJD, … .
+ Phần 11 – Tiếp tục Thông tin bên Website của SJD, Sản lượng Điện, Tổng kết lại.

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về ngành Điện và điểm danh qua 1 số Công ty Thủy Điện trên sàn – TBC, TMP, SJD, VSH, DNH (Bình thường).
+ Chọn SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn thuộc bên nhóm Sông Đà cho đa chiều do các Công ty lớn còn lại phía trên đều thuộc nhóm bên EVN. Kỳ trước đã chọn PPC – Nhiệt Điện Phả Lại cũng thuộc EVN (Bình thường).
+ Thanh khoản Cổ phiếu: hầu hết các Công ty Thủy Điện có thanh khoản giao dịch hàng ngày khá ít, SJD cũng có chút thanh khoản đủ để các Cổ đông nhỏ lẻ có thể giao dịch (Tốt).
+ Một số nét Cơ bản về SJD: 1 năm nay Giá Cổ phiếu vẫn tăng nhẹ (Thị trường chung xuống), 3 năm qua tăng khá, Cơ cấu Cổ đông Công ty mẹ là Tổng Công ty Sông Đà và 1 vài Quỹ, Cổ tức Tiền mặt cao và khá đều (Tốt).
+ Đánh giá qua về Công ty Mẹ – Tổng Công ty Sông Đà: Tài chính không tốt; vay Ngân hàng khá lớn; Lãi trước thuế thấp hơn Chi phí Lãi vay. SJD có thể là 1 trong các Công ty tốt nhất của Công ty Mẹ (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản về SJD hiện tại: Lãi sau thuế; Vốn Điều lệ; Tỉ suất Lãi / Vốn Điều lệ; Tỉ lệ Cổ tức Tiền mặt / Lãi sau thuế rất cao phản ánh Chiến lược của SJD với cổ đông là Đầu tư ăn Cổ tức Tiền mặt; Hệ số Định giá E/P khá cao hơn 13% ; Hệ số Định giá P/E thấp hơn 7; Tỉ lệ D/P ăn Cổ tức là hơn 11% (100 triệu đầu tư sẽ nhận được 11 triệu tiền mặt / năm) (Tốt).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tìm hiểu về SJD qua Báo cáo Thường niên: mới có của năm 2017 và khá ngắn; Ở Bình Phước; Cổ phần hóa sớm từ 2004; Lên sàn sớm từ 2006 (HOSE); Ngành nghề duy nhất là Điện; 3 nhà máy Cần Đơn (Bình Phước), Ry Hinh II (Gia Lai) và Nà Lơi (Điện Biên); 1 Công ty con (Thủy Điện Sông Đà Tây Nguyên); Rủi ro ít (Bình thường).
+ Năm 2017, Sản lượng Diện / Doanh thu và Lợi nhuận cao vì có lợi về Thời tiết (Tốt).
+ Giá bán Điện của SJD thấp hơn Nhiệt Điện Phả Lại PPC. Sẽ tìm hiểu thêm sau, Thu nhập bình quân khá cao (Bình thường).
+ Lý lịch Ban Điều hành: Bắt đầu đánh giá (Bình thường).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục Báo cáo Thường niên 2017 – Lý lịch Ban Điều hành: mặt bằng chung khá trẻ, từ bên Sông Đà chuyển qua (Tốt).
+ Số lao động và Thu nhập bình quân 2017: 254 người và gần 12,8 triệu đồng / người / tháng (Bình thường).
+ Dự án Đầu tư mới 2017: không có (Bình thường).
+ Cơ cấu Cổ đông: Tổng Công ty Sông Đà nắm 50,96%, Cá nhân trong nước 14,37%, Nước ngoài hiện tại 28,58%. Trong đó có 2 Quỹ Samarang 9,59% và Pyn Elite Fund 8,4%. Riêng 2018 không có Cổ đông Lớn hay Nội bộ Mua bán (Tốt).
+ Báo cáo Môi trường: không vi phạm, nguồn nước 3 Nhà máy được lấy từ 3 sông suối – Sông Bé, Sông Nậm Rốn và Suối Ry Hinh (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Tiếp tục Báo cáo Thường niên 2017 – Báo cáo và Đánh giá của Ban Giám đốc: Không có đặc biệt, Kế hoạch Tương lai khá chung chung (Bình thường).
+ Các thành viên khác của Công ty mẹ: Hầu hết các Công ty Sông Đà cùng nhóm với SJD đều rất kém. SJD là 1 trong số các Công ty tốt nhất của Tổng Công ty Sông Đà (Bình thường).
+ Đánh giá của Hội đồng Quản trị 2017: Kết quả thuận lợi do Thời tiết Mưa nhiều, lượng nước về Hồ nhiều (Bình thường).
+ Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 2018: Kế hoạch 2018 vẫn khá thận trọng so với 2017, chỉ có Cổ tức Tiền mặt là vẫn khá cao. Cổ tức Tiền mặt của năm 2017 rất cao 45% bao gồm lấy từ các Quỹ các năm trước (Tốt).
+ Hội đồng Quản trị: Tổng Công ty Sông Đà có đại diện 3/5 Thành viên, có 1 Thành viên là Độc lập theo quy định của Luật, trong kỳ có thay đổi 2 Thành viên (Bình thường).
+ Kiểm toán và Báo cáo Thường niên: Thuê 1 Hãng Kiểm toán nhỏ Kiểm toán Báo cáo Tài chính 2017. Báo cáo Thường niên hơi ngắn và thiếu Thông tin (Bình thường).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Đánh giá Đại hội Cổ đông Thường niên 2018: Thời gian Tổ chức cuối tháng 6/2018 là khá muộn. Thông tin Kinh doanh tương tự trong Báo cáo Thường niên. Kế hoạch so với Thực hiện thường khá thận trọng. Đi họp Cổ đông khá ít. Thời gian thảo luận khá ngắn. Cổ tức Dự kiến 2018 vẫn là 25% (Bình thường).
+ Thảo luận tại Biên bản Đại hội cổ đông Thường niên: Tổng Công ty Sông Đà là đơn vị đề nghị tăng Cổ tức Tiền mặt từ 25% lên 45%.
+ Kế hoạch Mua bán Sáp nhập Nhà máy Thủy Điện Sêsan 3A: không thành do Tổng Công ty Sông Đà không đồng ý để dồn trả Cổ tức cho Công ty Mẹ (Bình thường).
+ Kế hoạch Đầu tư mới khác: Điện Mặt trời lòng hồ Thủy Điện Cần Đơn vẫn đang nghiên cứu. Về cơ bản là không có kế hoạch gì mới (Bình thường).
+ Thông tin trong Tờ trình Đại hội cổ đông: Không tìm được Nội dung Tái cấu trúc Công ty con Thủy Điện Sông Đà Tây Nguyên. Minh bạch kém (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Tiếp tục Tìm Thông tin trong Tờ trình Đại hội cổ đông: Không tìm được Nội dung Tái cấu trúc Công ty con Thủy Điện Sông Đà Tây Nguyên. Minh bạch kém (Không Tốt).
+ Phân tích thông tin Báo cáo Tài chính Q4/2018, 6T/2018 và 2017: Phần Tài sản chủ yếu là Tiền mặt, Phải thu khách hàng và Tài sản Cố định. Đặc biệt Phải thu lại chủ yếu là Công ty Mẹ – Tổng Công ty Sông Đà. Nhà máy đã khấu hao hết 2/3 Tài sản (Bình thường).
+ Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính: Phải trả Người bán (Chủ yếu Sông Đà 2), Phải trả ngắn hạn khác (Chủ yếu phải trả Cổ tức Tiền mặt vào Tháng 3/2019).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Tiếp tục Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính: chủ yếu còn lai là Vay Ngân hàng và Vốn Chủ sở hữu. Tuy nhiên do có cả Gửi tiền nên Vay ròng là không lớn (Tốt).
+ Phần Kết quả Kinh doanh – Báo cáo Tài chính: Doanh thu Thuần cả năm 2018 vẫn tốt, Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu vẫn rất cao. Quý 4 kém đi, sẽ kiểm tra sau Thông tin thêm bên Website SJD và Hiện tượng Thời tiết El Nino và La Nina.
+ Phân tích Chi phi Tài chính – Kết quả Kinh doanh: ngoài món vay từ Agribank đến từ Dự án Thủy Điện Hà Tây thì SJD có vay ODA thông qua Công ty Mẹ – Tổng Công ty Sông Đà. Việc vay ODA này bằng USD. Nhìn chung Lãi suất khá thấp và Nguồn vốn Dài (Tốt).
+ Chi phi Bán hàng – Kết quả Kinh doanh: không có vì ngành Điện chỉ có 1 người Mua là Công ty Mua Bán Điện của EVN và lúc nào cũng trong tình trạng thiếu Điện (Tốt).
+ Chi phí Quản lý Doanh nghiệp: chủ yếu là lương của cán bộ nhân viên (Bình thường).
+ Lãi sau thuế: vẫn cao và khá tốt. Tuy nhiên sẽ kiểm tra thêm Thời tiết để xem liệu 2019 có Lãi cao như vậy nữa không để trả Cổ tức Tiền mặt trong Tương lai (Bình thường).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Báo cáo Tài chính: áp dụng thông lệ phổ biến là Lưu chuyển Tiền tệ theo Phương pháp Gián tiếp (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Kinh doanh – Lưu chuyển Tiền tệ: Lãi trước thuế dương khá lớn; Khấu hao khá; Phải thu âm khá nhưng chủ yếu từ Công ty Mẹ – Tổng Công ty Sông Đà. Tổng phần này vẫn dương (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Đầu tư – Lưu chuyển Tiền tệ: các khoản Thu / Chi khá nhỏ. Tổng phần này vẫn dương nhẹ (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Tài chính – Lưu chuyển Tiền tệ: chủ yếu Chi Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông. Tổng phần này âm (Bình thường).
+ Tổng Lưu chuyển Tiền tệ: dương rất nhẹ, bản chất là Kiếm được bao Tiền trong kỳ, rút thêm ít Tiết kiệm để Chi trả Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông. Khá đơn giản dễ hiểu (Tốt).
+ Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: rất đáng chú ý là 2 Nhà máy Cần Đơn và Nà Lơi từ 2019 sẽ không được ưu đãi Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 10% (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Tiếp tục Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: không có gì đặc biệt ngoài từ 2019 hết ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp của 2 Nhà máy Cần Đơn và Nà Lơi. 1 khoản nhỏ là Miễn Tiền thuê đất Nhà máy Nà Lơi hết hạn vào 30/06/2019 (Không Tốt).
+ Vay và Nợ thuế Tài chính: chủ yếu khoản vay Ngân hàng Agribank là do Công ty con – Sông Đà Tây Nguyên thực hiện. Còn bản chất Văn phòng SJD như thế là không vay Ngân hàng, chỉ còn vay Tổng Công ty Sông Đà. Tài chính lành mạnh (Tốt).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Tiếp tục Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: tại Báo cáo soát xét do Kiểm toán lập khá rõ cả 3 khu vực Bình Phước, Gia Lai, Điện Biên. Nhà máy Cần Đơn ở Bình Phước quy mô chính chiếm 75% cả Công ty (Bình thường).
+ Thuyết minh Báo cáo Tài chính – Kiểm toán Năm: Tài sản chủ yếu ở Bình Phước, còn Tài sản ở Điện Biên còn rất ít, chủ yếu do đã khấu hao (Bình thường).
+ Tin tức 1 năm gần đây của SJD: 2 Quỹ ngoại lớn có tham gia mua là Samarang và Pyn Elite Fund. Còn lại không có gì bất thường (Tốt).
+ Thông tin bên Website của SJD: Quý 4/2018 có 1 đợt bảo dưỡng sửa chữa Tổ máy số 1 của Nhà máy Cần Đơn trong 8 ngày (có ảnh hưởng 1 phần đến Sản xuất trong kỳ) (Bình thường).

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SJD – Công ty CP Thủy Điện Cần Đơn

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 11:

+ Tiếp tục Thông tin bên Website của SJD: trong tháng 1/2019 SJD có bảo dưỡng Tổ máy số 2 mất 18 ngày (khá dài) nên Quý 1 kinh doanh có thể bị ảnh hưởng (Không Tốt).
+ Thông tin Sản lượng Điện trên Website SJD: Thông tin sản lượng Chi tiết từng ngày, từng tháng, khá minh bạch (Tốt).
+ Sản lượng Điện: Tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2019 thấp hơn cùng kỳ, lý giải việc Giá Cổ phiếu gần đây rơi dần (Không Tốt).
+ Tổng kết lại: Sản lượng Điện có thể sẽ bị suy giảm, từ 2019 không được ưu đãi Thuế Thu nhập Doanh nghiệp. Cần thận trọng dù Hệ số Định giá còn tốt (Bình thường).
+ Cần tìm hiểu lại Hiện tương Thời tiết: El Nino và La Nina gây ra Hạn hán và Mưa bão lũ lụt. Qua đó ảnh hưởng đến Thủy Điện của SJD (Bình thường).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 02/2019)