Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 22/01/2019 và 29/01/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại (Mã Chứng khoán: PPC đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Đánh giá qua về Ngành Điện và Nhiệt Điện Phả Lại, Một số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản, … .
+ Phần 2 – Tìm hiểu PPC qua Báo cáo Thường niên, Đánh giá Rủi ro Lãi suất và Tỷ giá, … .
+ Phần 3 – Đánh giá Tình hình Sản xuất Kinh doanh 2017, Tình hình Đầu tư và Dự án, … .
+ Phần 4 – Các khoản Đầu tư Ngắn hạn và Dài hạn.
+ Phần 5 – Phân tích Bảng Cân đối kế toán, Cơ cấu Cổ đông, Nguyên liệu Đầu vào, … .
+ Phần 6 – Cơ cấu Hội đồng Quản trị, Giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông Nội bộ, … .
+ Phần 7 – Đánh giá về Đại hội cổ đông Thường niên, Thảo luận tại Biên bản Đại hội cổ đông, … .
+ Phần 8 – Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản, Nguồn Vốn và Kết quả Kinh doanh.
+ Phần 9 – Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Lưu chuyển Tiền tệ, Thuyết minh.
+ Phần 10 – Tiếp tục Phân tích Thuyết minh Báo cáo Tài chính, Rà soát Thông tin Công bố trong năm 2018, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về ngành Điện và Nhiệt điện Phả Lại – PPC (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản về PPC hiện tại: Vốn Điều lệ, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Lãi sau thuế, Chỉ số Định giá Hiện tại, Doanh thu, Vốn chủ sở hữu (Tốt).
+ Chiến lược Cơ bản: Đầu tư ăn Cổ tức do Lãi bao nhiêu chia Tiền mặt 100% số lãi kiếm được, Tỉ lệ Cổ tức Tiền mặt / Giá rất cao so với Giá – Phù hợp so với tình hình Thị trường đầy thách thức Hiện tại (Tốt).
+ Một số nét chính về ngành Điện: 10 năm qua Giá Điện chỉ tăng hoặc không tăng. Lần tăng Giá Điện là 6% vào năm 12/2017. Việt Nam vẫn là nước có Giá Điện thấp và cần phải tăng dần. Việt Nam vẫn thiếu Điện. EVN vẫn độc quyền Mua trên Thị trường Điện. Nhu cầu Điện tăng liên tục. Nguồn lực EVN không đủ và phải huy động thêm bên ngoài (Tốt).
+ Bắt đầu Tìm hiểu PPC qua Báo cáo Thường niên: có 3 cổ đông lớn chính (Genco 2, Ree và Samarang).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tìm hiểu PPC qua Báo cáo Thường niên: ở Hải Dương, quá trình Hình thành và Phát triển, Mô hình Quản trị, Có 1 Công ty Liên kết là HND đã có lời chút (Bình thường).
+ Công ty Liên kết: có 1 là Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng – Mã HND ở UPCoM, đang nắm gần 26% của Vốn điều lệ 5000 tỷ đồng và đã có chút lời hàng năm, sở hữu chi phối cùng Công ty mẹ – Genco 2, Cổ tức hàng năm 3% (Tốt).
+ Đánh giá về Rủi ro Tỷ giá: Rủi ro Tỷ giá Yên Nhật đã gần hết do Vay nợ gần hết, mấy năm qua đều được lợi do xu hướng Yên Nhật mất giá so với VND (Tốt).
+ Đánh giá về Rủi ro Lãi suất: do còn vay rất ít hơn 500 tỷ đồng và dự kiến khoảng cuối 2019 hoặc đầu 2020 sẽ hết Nợ vay nên không còn Rủi ro Lãi suất (Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục đánh giá PPC qua Báo cáo Thường niên: đánh giá Tình hình Sản xuất Kinh doanh năm 2017 – Sản lượng Điện thấp, Doanh thu vẫn tăng do Giá Điện tăng, Lợi nhuận Tăng. Năm 2018 cũng tăng Giá Điện (Tốt).
+ Lãnh đạo Công ty: đa phần Đại diện phần vốn của Công ty mẹ – Genco 2 và các Lãnh đạo có tuổi sắp về hưu. Cần chú ý (Bình thường).
+ Nhân sự: cuối 2017 có 1.210 người. Trong năm 2017 biến động nhân sự hơi lớn, ra vào hơn 200 nhân sự (Bình thường).
+ Tình hình Đầu tư và Dự án: Lãi Gửi tiền & Tiền cho Vay 288 tỷ đồng; Cổ tức Tiền mặt 89 tỷ đồng; Lãi vay 72 tỷ đồng; Lỗ Tỷ giá đã thực hiện 109 tỷ đồng; Lỗ Tỷ giá do Đánh giá lại 29 tỷ đồng; Hoàn nhập Dự phòng Đầu tư 92 tỷ đồng. Tổng lại: Lãi 292 tỷ đồng. Tài chính mạnh (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Các khoản Đầu tư ngắn hạn – 2.609 tỷ đồng: Tiền ở Ngân hàng 726 tỷ đồng, Công ty mẹ EVN và Genco 2 vay 1.883 tỷ đồng. Rất cao so Tổng Tài sản và Vay Ngân hàng. Không lo không đòi được và An toàn (Tốt).
+ Các khoản Đầu tư Dài hạn – 1.451 tỷ đồng Đầu tư vào HND (nhận được 77 tỷ đồng Cổ tức Tiền mặt trong 2017); 817 tỷ đồng Đầu tư vào QTP (Lỗ, chưa có Cổ tức Tiền mặt). Các khoản Đầu tư Tài chính nhỏ khác EIC (70 tỷ đồng), BSA (50 tỷ đồng), VPD (100 tỷ đồng). Chiến lược Đầu tư là cùng ngành Điện và ăn Cổ tức Tiền mặt (Tốt).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Tiếp tục Đáng giá Các khoản Đầu tư Dài hạn – Các khoản Đầu tư Tài chính nhỏ khác: BTP (46 tỷ đồng và Mua Giá khá cao). Chiến lược Đầu tư là cùng ngành Điện và ăn Cổ tức Tiền mặt (Tốt).
+ Đầu tư khác: Ủy thác Đầu tư cho Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) hơn 14 tỷ đồng. Dù là nhỏ nhưng lại thành Nợ xấu Phải thu khó đòi (Không Tốt).
+ Phân tích Bảng Cân đối Kế toán: Giảm mạnh Tổng Tài sản hay Tổng Nguồn Vốn trong 2017. Chủ yếu từ Số dư Tiền gửi và Phải thu Cho vay Giảm để Giảm Nợ vay bằng cách Trả trước Nợ gốc có gốc ngoại tệ là đồng Yên Nhật – Giảm rủi ro Tỷ giá (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông: khá cô đặc, 3 Cổ đông lớn nhất là Genco 2, REE và Samarang cầm gần 83% (Trong Tổng số hơn 7400 cổ đông) (Bình thường).
+ Cổ phiếu Quỹ: Mua đúng đáy hồi 2011 trước (Hỗ trợ Giá cho cổ đông khi đó). Đang muốn bán lô Cổ phiếu Quỹ đó ra gần đây. Thị trường sẽ có thanh khoản hơn (Tốt).
+ Nguyên liệu Đầu vào của PPC: Than và Dầu (Chủ yếu Than). Năm 2017 sử dụng 2,07 triệu Tấn Than và 7,58 ngàn Tấn Dầu. Điện tự dùng của Nhà máy là 551 triệu kWh (Chiếm 11% so với Tổng Sản xuất 4,998 tỷ kWh) (Bình thường).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Thu nhập Người lao động: Tiền lương và Thu nhập Bình quân khá cao (Lần lượt là 14,92 triệu đồng / người / tháng và 16,94 triệu đồng / người / tháng) (Tốt).
+ Tỷ lệ Lãi gộp từ Điện: gần 10% – Khá thấp (Bình thường).
+ Thực hiện so với Kế hoạch 2017: Thấp vì bên Thủy Điện được mùa nước nên EVN huy động bên Thủy điện nhiều hơn so Kế hoạch. Ảnh hưởng 1 phần đến huy động Nhiệt Điện (Bình thường).
+ Cơ cấu Hội đồng Quản trị: ngoài 3 thành viên đại diện bên Công ty mẹ – Genco 2 thì có thêm 2 Đại diện từ Cổ đông lớn REE (Giám đốc Đầu tư và Giám đốc Kỹ thuật) tham gia Quản trị và Giám sát – Tốt.
+ Giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông Nội bộ: Halley Sicav bán hết hơn 29 triệu cổ phiếu cho Samarang (Bình thường).
+ Hợp đồng hoặc Giao dịch với Cổ đông Nội bộ: với Công ty mẹ Genco 2 – Cho vay, Thu hồi Khoản vay, Thu nhập Lãi cho vay, Chi trả Cổ tức Tiên mặt. Với Công ty Mua Bán Điện của EVN – Doanh thu Bán Điện. Một số khoản nhận Cổ tức Tiền mặt từ Đầu tư vào các Công ty Điện. Nhìn chung không quá bất thường (Tốt).
+ Phụ lục Chi tiết Đầu tư Tài chính và Góp vốn Công ty khác: Khá rõ ràng và Chi tiết Minh bạch (Tốt).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Đánh giá về Đại hội Cổ đông Thường niên – Kế hoạch 2018 (Chưa rõ Đầu tư Xây dựng). So sánh với Kết quả thực tế 2018 – Doanh thu và Lợi nhuận đều vượt so với cả Kế hoạch 2018 và Thực hiện 2017 (Tốt).
+ Thảo luận tại Biên bản Đại hội cổ đông 2018 – Khá ngắn – Hỏi về Dây chuyền 1 – Cải tạo và Thuế Tài nguyên Nước. Có thể Chi phí Đầu tư Xây dựng dự kiến 980 tỷ là từ Cải tạo Dây chuyền 1 (Bình thường).
+ Đánh giá Thông tin Tài chính chung qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2017, Soát xét 6 tháng 2018 và Quý 4/2018 (Bình thường).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Phân tích Báo cáo Tài chính của PPC – Phần Tài sản có phần chính là Tiền mặt, Phải thu (EVN, Genco 2 và EPTC), Đầu tư Tài chính Dài hạn các Công ty Điện (HND, QTP, …) chiếm Tỷ trọng cao . Riêng Nhà máy Điện đã hết khấu hao (Tốt).
+ Phần Nguồn vốn: chủ yếu là Vốn Chủ sở hữu. 2 món nhỏ khác là Phải trả Người bán (TKV và Tổng Công ty Đông Bắc), Vay Ngân hàng (Nhỏ hơn Gửi tiền) (Tốt).
+ Phần Kết quả Kinh doanh: Doanh thu Thuần cao hơn, Tỷ lệ Lãi gộp / Doanh thu Thuần cao hơn, Doanh thu Tài chính (Chủ yếu Lãi Gửi tiền và Cổ tức), Chi phí Tài chính âm (Do được Hoàn nhập Dự phòng Giảm giá Cổ phiếu), Chi phí Quản lý Doanh nghiệp thấp (Chủ yếu Lương) (Tốt).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính của PPC – Phần Kết quả Kinh doanh: Lãi trước thuế, Lãi sau thuế, Tỷ suất Lãi sau thuế / Doanh thu Thuần, Tỷ lệ Lãi sau thuế / Vốn điều lệ của năm 2018 khá cao và cao hơn năm 2017 (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Kinh doanh: Lãi trước thuế cao hơn, Lãi kinh doanh cao hơn, Phải thu tiếp tục âm tiền lớn chủ yếu từ EVN và các thành viên, Phải trả âm tiền do trích trước Chi phí sửa chữa lớn Nhà máy Điện. Tổng tiền Lưu chuyển Kinh doanh vẫn không âm (Bình thường).
+ Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Đầu tư: Rút ròng Tiền gửi Ngân hàng 900 tỷ đồng, Thu Tiền từ Cổ tức Lãi Tiền Gửi 202 tỷ đồng và Chi tiền Sửa chữa lớn 350 tỷ đồng. Tổng lại Dương tiền hơn 753 tỷ đồng và vẫn còn Gửi tiền Ngân hàng (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Tài chính: duy nhất có Trả Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông 897 tỷ đồng. Như vậy bản chất là Rút tiền Tiền gửi Ngân hàng 900 tỷ đồng để trả Cổ tức ở món này (Bình thường).
+ Phần Thuyết minh Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường khi lướt qua các Thuyết minh giải thích chính (Tốt).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu PPC – Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Tiếp tục Phân tích Báo cáo Tài chính của PPC – Phần Thuyết minh Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường (Tốt).
+ Rà soát các Thông tin Công ty công bố trong Thời gian 1 năm gần đây: Cổ đông lớn REE mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu, Cổ tức Tiền mặt 15% tạm ứng Đợt 1 2018 mới trả, Thuế phạt 30 tỷ không lớn, 2 Công ty Liên kết chính HND QTP có lãi cho 2018 (Tốt).
+ Tổng kết lại – PPC đáng để Đầu tư và Phù hợp với Chiến lược Đầu tư ăn Cổ tức: ai không có nhiều Thời gian, Muốn Lợi suất cao hơn Ngân hàng, Định giá khá hấp dẫn E/P hơn 17% (Hay P/E gần 6), Cổ tức Tiền mặt nhận được hàng năm đã hơn 12% và chiếm gần 100% số Lãi kiếm được. Ngành Điện tương lai sẽ được tăng giá theo Thời gian, các khoản Đầu tư Công ty Liên kết cũng sẽ tốt lên do dần hết khấu hao như PPC (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 02/2019)