Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 22/02/2019, 27/02/2019 và 04/03/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa (Mã Chứng khoán: BTP đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Giới thiệu về Điện khí, Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản về BTP hiện tại, … .
+ Phần 2 – Ngành nghề duy nhất là Điện, Công ty Liên kết – Góp vốn của BTP, Chiến lược Trung và Dài hạn.
+ Phần 3 – Rủi ro Tỷ giá – Vay ODA bằng Won Hàn Quốc, Đầu vào: Chủ yếu là Khí, … .
+ Phần 4 – Quỹ Tiền mặt còn nhiều, EVN GENCO3 sở hữu 80%, … .
+ Phần 5 – Đánh giá Đại hội Cổ đông Thường niên 2018, Kế hoạch 2018, … .
+ Phần 6 – Tiếp tục Phân tích thông tin Báo cáo Tài chính Q4/2018, 6T/2018 và 2017, … .
+ Phần 7 – Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính: Chủ yếu là Vay Dài hạn và Vốn Chủ sở hữu, … .
+ Phần 8 – Phần Lưu chuyển Kinh doanh – Lưu chuyển Tiền tệ, Lưu chuyển Đầu tư, … .
+ Phần 9 – Tiếp tục Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính, Tài sản Cố định – Thuyết minh, … .
+ Phần 10 – Tin tức gần đây – cũng không có gì bất thường đáng lưu ý, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu về Điện khí và so sánh với Công ty Điện khí còn lại trên sàn – NT2 (Bình thường).
+ Đánh giá 1 số Chỉ tiêu Tài chính Cơ bản về BTP hiện tại: Vốn Điều lệ, Giá Cổ phiếu, Vốn hóa Thị trường, Lãi sau thuế, Hệ số Định giá E/P, Hệ số Định giá P/E, Tỷ lệ Lãi / Vốn Điều lệ, Cổ tức Tiền mặt, Tỉ lệ D/P Cổ tức / Lãi sau thuế (Tốt).
+ Tìm hiểu Công ty qua Báo cáo Thường niên: Thành lập năm 1992, Công suất 389MW, 10 Tổ máy (Khá lớn) (Tốt).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Tiếp tục Tìm hiểu về BTP qua Báo cáo Thường niên: Ngành nghề duy nhất là Điện, Lên sàn sớm từ 2009 (Tốt).
+ Công ty Liên kết – Góp vốn của BTP: 25% BSA_UPCoM; 2% HND_UPCoM; 2,3% QTP_UPCoM; 8,09% Phú Thạnh Mỹ (Thủy Điện Sông Bung 4A). Tổng Vốn Đầu tư vào Công ty Liên kết so với Vốn Điều lệ của BTP khá lớn và toàn bộ vào ngành Điện (Tốt).
+ Chiến lược Trung và Dài hạn: Nâng Công suất Tổ máy; Đầu tư Nhà máy Điện Bà Rịa II; Đầu tư Nhà máy Điện gió Tiến Thành 3; Đầu tư Hệ thống Xử lý Khí thải (Tốt).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục Báo cáo Thường niên 2017: Rủi ro Tỷ giá – Vay ODA bằng Won Hàn Quốc, lãi suất 2,4%/năm (Khá thấp); Còn vay 23 tỷ Won (500 tỷ VND) tới 2018 với 19 kỳ trả nợ, nửa năm thanh toán 1 lần khoảng 25 tỷ VND, Kết thúc khoản vay 20/11/2027; Tỷ giá VND/KRW dao động khá mạnh gần đây (Bình thường).
+ Đầu vào: Chủ yếu là Khí và một phần là Dầu D.O (Bình thường).
+ Ban Điều hành: Tương đối trẻ, đa phần Công tác lâu trong Công ty (Tốt).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Tiếp tục Báo cáo Thường niên 2017: Quỹ Tiền mặt còn nhiều (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông: EVN GENCO3 sở hữu 80%; Samarang sở hữu 8,6%; Nước ngoài sở hữu 9,54% (Ít); PPC sở hữu 1% (Bình thường).
+ Nguồn Nguyên liệu: 10598 tỷ BTU Khí (Chính), 408 tấn Dầu DO, 156000 m3 Nước (Bình thường).
+ Nhân sự: 280 người.
+ Sản lượng Điện và Doanh thu 2018: Rất thấp so với 2017.
+ Kế hoạch tương lai: Điện gió Tiến Thành 20MW (Bình thường), Điện Bà Rịa II lên 1200MW (Khá lớn nhưng chưa triển khai).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Đánh giá Đại hội Cổ đông Thường niên 2018: Doanh thu 2018 đạt 1.100 tỷ – Thấp hơn Kế hoạch 2.300 tỷ rất nhiều; Lãi 2018 đạt 139 tỷ – Cao hơn rất nhiều so với Kế hoạch là 86 tỷ (Bình thường).
+ Kế hoạch 2018: Đầu tư thêm Nhà máy Điện gió Tiến Thành 3 với Công suất 20 MW (Bình thường).
+ Số lượng Cổ đông tham dự họp khá ít, chủ yếu là GENCO 3 nên không có ý kiến thảo luận tại Biên bản Đại hội Cổ đông (Bình thường).
+ Phân tích Báo cáo Tài chính – Phần Tài sản: Tiền mặt chiếm tỷ trọng chính, Phải thu thấp (Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Tiếp tục Phân tích thông tin Báo cáo Tài chính Q4/2018, 6T/2018 và 2017: Phần Tài sản chủ yếu là Tiền mặt, Tài sản Cố định và Đầu tư Tài chính. Khấu hao Tài sản Cố định hàng năm khá nhỏ do Nhà máy chính đã hết Khấu hao và chỉ còn Khấu hao do Sửa chữa lớn (Tốt).
+ Chi phí Tài sản Cố định Dở dang mới xuất hiện trong quý 4/2018 và có thể liên quan đến Nhà Máy Điện Gió Tiến Thành 3. Chi phí Đầu tư Điện gió cao, tuy nhiên Giá bán Điện lại khá cao (Bình thường).
+ Đầu tư Tài chính Dài hạn: chiếm khá lớn và Đầu tư vào 4 Công ty Điện khác. Tương lai Dài hạn sẽ tốt do các Nhà máy Điện sẽ theo xu hướng hết khấu hao dần, lãi cao hơn, Chia cổ tức Tiền mặt nhiều hơn (Tốt).
+ Phần Phải trả Người bán – Nguồn Vốn: chủ yếu là các Công ty liên quan đến Thiết bị Nhà máy Điện (Bình thường).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Tiếp tục Phần Nguồn Vốn – Báo cáo Tài chính: chủ yếu là Vay Dài hạn và Vốn Chủ sở hữu. Tuy nhiên tiền Vay nhỏ hơn lượng Tiền mặt trong Quỹ nên ở trạng thái Thặng dư Tài chính (Tốt).
+ Phần Kết quả Kinh doanh – Báo cáo Tài chính: Doanh thu Thuần năm 2018 thấp đi nhiều, Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu thấp (Không Tốt).
+ Phân tích Tài chính – Kết quả Kinh doanh: chủ yếu từ Tiền gửi và Tỷ giá. Đặc biệt 2018 Lãi tỷ giá mạnh từ Lỗ nặng 2017. Cần lưu ý Tỷ giá Won Hàn so với VND (Tốt).
+ Chi phi Bán hàng – Kết quả Kinh doanh: hầu như không có vì ngành Điện chỉ có 1 người Mua là Công ty Mua Bán Điện của EVN và lúc nào cũng trong tình trạng chung là thiếu Điện. Đặc biệt tại Miền Nam của BTP (Tốt).
+ Chi phí Quản lý Doanh nghiệp: Chủ yếu là lương của Cán bộ nhân viên (Bình thường).
+ Lãi sau thuế: Vẫn khá cao cho năm 2018 dù Doanh thu Thuần chỉ còn khoảng 1 nửa. Góp phần vào kết quả “khá ảo” ở đây là: Tỷ giá và Hoàn nhập Dự phòng từ Đầu tư Tài chính Dài hạn vào các Công ty Điện (Bình thường).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Báo cáo Tài chính: áp dụng thông lệ phổ biến là Lưu chuyển Tiền tệ theo Phương pháp Gián tiếp (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Kinh doanh – Lưu chuyển Tiền tệ: Lãi trước thuế khá, Phải thu lớn do hạch toán lại giá Điện vào cuối 2017; Phải trả lớn do Tiền khí Đầu vào nhập của PV GAS và cân với Phải thu. Tổng lại vẫn dương (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Đầu tư – Lưu chuyển Tiền tệ: Chi nhỏ Đầu tư Tài sản Cố định (Sửa chữa lớn, bảo dưỡng Định kỳ Nhà máy Điện), Gửi Tiền thêm ít Tiền ròng (Dư Tiền Gửi thêm từ Cổ tức Lãi Tiền gửi). Tổng phần này âm nhẹ do Đầu tư Tài sản Cố định (Tốt).
+ Phần Lưu chuyển Tài chính – Lưu chuyển Tiền tệ: Chi Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông chiếm chính và trả bớt Nợ vay (Dư Tiền trả bớt Ngân hàng). Tổng phần này âm khá (Tốt).
+ Tổng Lưu chuyển Tiền tệ: Âm nhẹ, Dương tiền bên Kinh doanh để bù cho Âm tiền bên Tài chính do trả bớt nợ tiền vay Ngân hàng và chi trả Cổ tức cho Cổ đông (Bình thường).
+ Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường (Bình thường).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Tiếp tục Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: Đầu tư Tài chính trích lập Dự phòng cho HND và QTP, năm 2018 được hoàn nhập dự phòng do Giá Cổ phiếu bị đẩy lại (Bình thường).
+ Tài sản Cố định – Thuyết minh: Mua thêm Tài sản Cố định giá trị nhỏ, có thể chưa phải để Đầu tư Nhà máy Điện gió 3 (Cần theo dõi).
+ Vay và Nợ Thuê Tài chính: còn duy nhất vay Hàn Quốc bằng đồng Won. Tuy nhiên Gửi tiền vẫn lớn hơn và Công ty có khả năng trả sớm Nợ vay Ngoại tệ để loại bỏ Rủi ro Tỷ giá (Giống PPC với Yên Nhật).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu BTP – Công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Tiếp tục Phần Thuyết minh – Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường so với các Thông tin đã biết trước đó (Bình thường).
+ Tin tức gần đây: cũng không có gì bất thường đáng lưu ý (Tốt).
+ Tổng kết lại: BTP đáng để đầu tư, Lãi cao với Hệ số Định giá E/P là hơn 17% hay P/E gần 6, Hệ số Đầu tư ăn Cổ tức D/P cũng khá cao là 7,5%, cần lưu ý xem họ có Đầu tư Điện Gió không trong Báo cáo tới và Rủi ro Tỷ giá Won Hàn, thanh khoản khá thấp phù hợp Đầu tư nhỏ. Lâu dài thì Rủi ro Tỷ giá giảm xuống và Khấu hao Nhà máy Điện BTP đầu tư sẽ hết dần (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 03/2019)