Công bố thông tin của Công ty Đại chúng và Công ty Niêm yết (Phần 2)

Giới thiệu

Ở bài viết trước Công bố thông tin của Công ty Đại chúng và Công ty Niêm yết (Phần 1) ta đã được Giới thiệu về việc Phân loại Công bố thông tin của Công ty Đại chúng và Công ty Đại chúng Quy mô lớn, Công ty Niêm yết. Việc Công bố thông tin cũng được phân thành 3 loại: Công bố Thông tin Định kỳ, Công bố Thông tin Bất thường và Công ty theo Yêu cầu. Cũng trong bài viết trước ở trên thì ta mới được giới thiệu được phần Công bố Thông tin Định kỳ – Báo cáo Tài chính, các phần còn lại của Công bố Thông tin Định kỳ như Báo cáo Thường niên, Đại đồng đồng cổ đông Thường niên, … và Công bố Thông tin Bất thường, Công bố Thông tin theo Yêu cầu sẽ được trình bày trong bài viết này. Các Vấn đề chính gồm:

+ Công bố Thông tin Định kỳ – Báo cáo Thường niên.
+ Công bố Thông tin Định kỳ – Đại hội đồng cổ đông Thường niên.
+ Công bố Thông tin khác còn lại.

————————————————————–

Công bố Thông tin Định kỳ – Báo cáo Thường niên

Công bố Thông tin Định kỳ ngoài Báo cáo Tài chính thì còn 5 loại Thông tin khác cần phải Tuân thủ theo quy định của Luật. Gồm:

Báo cáo Thường niên: được hiểu nôm na đơn giản là bản Công bố Thông tin hàng năm về toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp từ khi thành lập cho đến thời điểm Lập Báo cáo. Với ý nghĩa như vậy thì đây là Tài liệu Thông tin quan trọng nhất của Công ty Đại chúng, Công ty Niêm yết chứ không phải là Báo cáo Tài chính như nhiều người vẫn lầm tưởng. Về cơ bản thì Báo cáo Thường niên phải nêu bật được: Quá trình hình thành và Phát triển; Ngành nghề và Địa bàn kinh doanh; Mô hình Quản trị, Tổ chức kinh doanh và Bộ máy Quản lý; Định hướng Phát triển; Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm rồi và kế hoạch trong năm tới; Tổ chức và Nhân sự; … Bạn có thể tham khảo thêm Mẫu Phụ lục 04 – Báo cáo Thường niên. Thường thì các Công ty lớn khi Công bố Báo cáo Thường niên thường được làm khá đẹp, nhiều hình họa, biểu đồ dễ xem để nắm bắt được thông tin của Doanh nghiệp.

Trong hình: Trang đầu tiên Giới thiệu Báo cáo Thường niên 2017 của VietJet Air (VJC) (Link gốc ảnh)

Bạn có thể xem Bản đầy đủ PDF Báo cáo Thường niên của một số Công ty lớn cho Năm tài chính 2017: Báo cáo Thường niên 2017 – HPG (Hòa Phát), Báo cáo Thường niên 2017 – MWG (Thế giới Di động), Báo cáo Thường niên 2017 – VCB (Vietcombank), Báo cáo Thường niên 2017 – VIC (VinGroup), Báo cáo Thường niên 2017 – VJC (VietJet Air).

Về thời hạn: Báo cáo Thường niên được nộp chậm nhất 20 ngày sau khi Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm được công bố và không vượt quá 120 ngày kể từ khi kết thúc Niên độ (Không được Gia hạn). Tức là nếu niên độ năm kết thúc vào ngày 31/12/2017 thì ngày 30/04/2018 chính là ngày cuối cùng phải nộp Báo cáo Thường niên năm tài chính 2017 (31 ngày tháng 1, 28 ngày tháng 2, 31 ngày tháng 3 và 30 ngày tháng 4).

————————————————————–

Công bố Thông tin Định kỳ – Đại hội đồng cổ đông Thường niên

– Giới thiệu: theo quy định hiện tại thì hàng năm Công ty Đại chúng, Công ty Niêm yết phải tổ chức 1 cuộc họp cổ đông và được gọi là Đại hội đồng cổ đông Thường niên. Thời hạn tổ chức là 4 tháng sau khi kết thúc năm Tài chính. Trường hợp nếu được Cơ quan Đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn thì tối đa không quá 6 tháng.

Thời hạn Công bố thông tin trước khi tổ chức Họp: chậm nhất 10 ngày và phải công bố trên Website của Công ty đồng thời gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trường hợp Công ty đang ở trên sàn (HOSE / HNX / UPCoM) thì phải gửi kèm cả Sở giao dịch Chứng khoán để công bố ra Đại chúng. Việc công bố phải nêu rõ toàn bộ tài liệu họp, gồm: Thông báo mời họp; Mẫu ủy quyền dự họp; Chương trình họp; Phiếu biếu quyết; Danh sách và Thông tin chi tiết Ứng viên (Nếu có) trường hợp cần bầu Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị, các Tài liệu Đại hội làm cơ sở ra quyết định; Dự thảo Nghị quyết và các Tài liệu bổ sung cập nhất khác (nếu có). Bạn có thể xem thêm: Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của MWG.

Trong hình: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của VinGroup được đăng tải trên Website của Tập đoàn. Một dịp hiếm được gặp và đối chất với ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn (Link gốc ảnh)

– Trường hợp không tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên lần thứ nhất (Tỷ lệ đạt để Tổ chức theo quy định của Luật là >51% số cổ phần), Công ty phải tiếp tục công bố: Chương trình và Thời điểm Họp tiếp theo, về Nội dung họp thì tương tự như Nội dung tại lần họp thứ nhất. Đại hội lần 2 có hiệu lực khi ít nhất 33% cổ phần tham dự Họp và Đại hội lần 3 thì không cần tỷ lệ cổ phần Tối thiểu.

– Thời hạn Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Thường niên: Trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc sự kiện Công ty Đại chúng, Công ty Niêm yết phải có trách nhiệm Công bố Thông tin cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán (Nếu là Công ty Niêm yết hoặc Công ty Đăng ký Giao dịch UPCoM) và Website chính Công ty đó. Xem thêm: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 – MWG.

————————————————————–

Công bố Thông tin khác còn lại

– Công bố Thông tin Định kỳ còn lại: ở trên là 3 vấn đề Công bố Thông tin Định kỳ quan trọng và chiếm chính trong quá trình Đánh giá và Phân tích về Doanh nghiệp. Còn 3 phần Công bố Thông tin Định kỳ khác kém quan trọng hơn là: Hoạt động Chào bán và Bán cáo sử dụng vốn; Tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Báo cáo tình hình Quản trị Công ty. Bạn có thể xem thêm chi tiết hơn tại Công bố Thông tin Định kỳ – Còn lại.

– Công bố Thông tin Bất thường: Xem Chi tiết tại Công bố Thông tin Bất thường.

– Công bố Thông tin theo Yêu cầu: Xem Chi tiết tại Công bố Thông tin theo Yêu cầu.

Dựa trên Quy định Công bố Thông tin như trên, các Công ty Đại chúng và Công ty Niêm yết cũng phải xây dựng riêng cho mình Quy chế Công bố Thông tin. Bạn cũng có thể xem thêm Ban hành Quy chế Công bố Thông tin – DBD (Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định – Bidiphar). 

—————————————————————

Xem lại Phần 1: Công bố thông tin của Công ty Đại chúng và Công ty Niêm yết (Phần 1)

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan
> Cổ phiếu bị Cảnh báo, Cổ phiếu bị Kiểm soát, Cổ phiếu bị Tạm ngừng giao dịch là gì?

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 9/2018)