Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

Giới thiệu

Bài viết này là tập hợp các Video Youtube được thực hiện vào các Ngày 08/01/2019, 11/01/2019 và 12/01/2019 trong 1 chuỗi các buổi Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu Công ty CP Sonadezi Long Thành (Mã Chứng khoán: SZL đang Niêm yết tại sàn HOSE) kèm Diễn giải Chi tiết từng Phần và File Excel – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL ghi lại ý chính của toàn bộ Buổi Đánh giá. Bài viết này cũng là 1 phần của Bài viết Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube và đối tượng hướng đến là các bạn mới Tìm hiểu về Chứng khoán – những người muốn xem các người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề Phân tích và Đánh giá ra sao khi nghiên cứu các Công ty đang Niêm yết (Học thực tế). Bạn cũng có thể Đăng ký theo dõi Kênh Youtube của mình để nhận các Thông báo Phân tích Cổ phiếu khác mới nhất tại Đăng ký Kênh Youtube Chứng khoán – Hiep Bui. Các Vấn đề chính gồm:

+ Phần 1 – Đánh giá qua về SZL, Ngành Khu Công nghiệp, Vị trí Địa lý, … .
+ Phần 2 – Cơ cấu Cổ đông khi Lập, Hội đồng Quản trị, … .
+ Phần 3 – Kế hoạch Kinh doanh, Chiến lược Phát triển, Chi tiết các Ngành của SZL, … .
+ Phần 4 – Tình hình Tài chính, Cơ cấu Cổ đông hiện tại, … .
+ Phần 5 – Đánh giá Kết quả Kinh doanh 2017, Tài sản và Nợ Phải trả 2017, … .
+ Phần 6 – Đánh giá của Hội đồng Quản trị, Quản trị Công ty, … .
+ Phần 7 – Đánh giá Phần Tài sản và Nguồn vốn tại Báo cáo Tài chính Quý 3/2018.
+ Phần 8 – Đánh giá Kết quả Kinh doanh tại Báo cáo Tài chính Quý 3/2018.
+ Phần 9 – Đánh giá Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ và Thuyết minh tại Báo cáo Tài chính Quý 3/2018.
+ Phần 10 – Tiếp tục Đánh giá Thuyết minh Báo cáo Tài chính Quý 3/2018, … .
+ Phần 11 – Rà soát Thông tin Công bố trong năm 2018, Giao dịch Tổng kết lại, … .

—————————————————————

Phần 1 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 1:

+ Giới thiệu và Đánh giá qua về Công ty CP Sonadezi Long Thành dựa trên các thông số Tài chính Cơ bản (Giá Cổ phiếu, Cổ tức Tiền mặt, Thời gian Niêm yết, Doanh thu, Lợi nhuận, Vốn chủ sở hữu).
+ Nghiên cứu Thông tin về SZL – Giới thiệu về Công ty (qua Báo cáo Thường niên).
+ Ngành nghề – Khu Công nghiệp (Đất Công nghiệp cho Thuê, Nhà xưởng cho Thuê, Bất động sản Thương mại).
+ Vị trí Địa lý (Tốt).
+ Mua Cổ phiếu Quỹ – Cuối 2011 – Hỗ trợ Giá Cổ phiếu (Tốt).
+ Đánh giá lại Thông số Tài chính SZL (Tốt).

—————————————————————

Phần 2 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 2:

+ Đánh giá lại Thông số Tài chính SZL (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông khi Lập – Liên quan Đồng Nai – Quan hệ Chính quyền mạnh ở Tỉnh (Tốt).
+ Đánh giá Quá trình Hình thành Phát triển (Bình thường).
+ Đánh giá các Thành viên Hội đồng Quản trị – Đa phần từ Công ty mẹ Sonadezi Biên Hòa (Nay là Tổng Sonadezi) (Bình thường).

—————————————————————

Phần 3 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 3:

+ Tiếp tục Đánh giá các Thành viên Hội đồng Quản trị (Bình thường).
+ Đánh giá các Thành viên Ban Tổng Giám đốc (Bình thường).
+ Kế hoạch Kinh doanh thường đặt thấp so với Thực hiện – Có thể để được thưởng cao khi Vượt nhiều (Không tốt).
+ Chiến lược Phát triển 2018 – 2020 – Chung chung (Không tốt).
+ Điểm danh Chi tiết các Ngành của SZL trong 2017 (Bình thường).
+ Tỷ lệ Sở hữu: cá nhân Tổng giám đốc nắm hơn 10% (Tốt).
+ Số lượng Cán bộ nhân viên: 113 (Bình thường).
+ Đánh giá các Dự án (Bình thường).

—————————————————————

Phần 4 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 4:

+ Tiếp tục Đánh giá các Dự án (6 Dự án) (Bình thường).
+ Tình hình Tài chính – Lành mạnh, Cổ tức Tiền mặt Cao (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông – Tổng Công ty Sonadezi 51%, Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai 5,6% (Tốt).
+ Cơ cấu Cổ đông (Tiếp) – có Quỹ Ngoại Đầu tư Cơ bản AFC VF, America LLC (Tốt).

—————————————————————

Phần 5 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 5:

+ Đánh giá Kết quả Kinh doanh 2017 – Lợi nhuận Giảm do không có mảng Bán Nhà Xưởng nhưng các mảng Kinh doanh chung vẫn ổn định, Doanh thu Tăng (Tốt).
+ Đánh giá Tài sản và Nợ phải trả 2017 – Không vay, Doanh thu chưa thực hiện lớn, Tỷ suất Sinh lời cao (Tốt).
+ Kế hoạch Phát triển Tương lai – Kế hoạch Lợi nhuận SZL thường thấp, Tỷ lệ Cổ tức tiền mặt cao (Tốt).

—————————————————————

Phần 6 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 6:

+ Tiếp tục Kế hoạch Phát triển Tương lai – Mục tiêu cụ thể 2018 và Giải pháp hơi chung chung (Bình thường).
+ Báo cáo Đánh giá Môi trường (Bình thường).
+ Đánh giá của Hội đồng Quản trị – Vẫn nhắc lại Báo cáo của Ban Giám đốc (Bình thường).
+ Quản trị Công ty (Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giao dịch, Thù lao, Giao dịch Nội bộ) (Tốt).
+ Báo cáo Tài chính (Quý Q3.2018 và Kiểm toán 2017) (Tỷ lệ Tiền cao, Tài sản Cố định ròng thấp, Bất động sản ròng Đầu tư cao) (Tốt).

—————————————————————

Phần 7 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 7:

+ Tiếp tục Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Phần Tài sản: Tài sản Cố định, Bất động sản Đầu tư, Tài sản Dở dang, Đầu tư Tài chính Dài hạn, Chi phí Trả trước Dài hạn (Phân tích qua thêm SZC – Sonadezi Châu Đức) – Tỷ lệ Tiền mặt Cao nhất (Tốt).
+ Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Phần Nguồn vốn: Doanh thu chưa thực hiện dài hạn có Tỷ lệ cao nhất, Vốn chủ sở hữu khá cao so Vốn điều lệ Điều chỉnh, Không Vay, Tài chính Công ty rất mạnh (Tốt).

—————————————————————

Phần 8 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 8:

+ Tiếp tục Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Phần Kết quả Kinh doanh: Doanh thu Thuần Tăng tốt, các mảng Tăng đều, chủ lực vẫn là cho Thuê đất và cho Thuê Nhà xưởng. Tỷ lệ Lãi Gộp / Doanh thu vẫn duy trì cao (Tốt).
+ Doanh thu Tài chính vẫn duy trì cao (Từ Lãi Tiền gửi và Cổ tức Tiền mặt được trả) (Tốt).
+ Chi phí Quản lý Doanh nghiệp vẫn duy trì tăng tương ứng như Doanh thu (Chủ yếu là Lương Cán bộ Nhân viên) (Tốt).
+ Tỷ lệ Lãi Sau thuế / Doanh thuần hơn 30% – Rất cao (Tốt).
+ Các Công ty có liên quan đến SZL (Chủ yếu là Công ty con của Tổng Sonadezi): Giao dịch rất nhiều với các Công ty liên quan. Đặc biệt là Nước và Xử lý Nước thải chiếm cao trong Giá vốn của SZL (Bình thường).

—————————————————————

Phần 9 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 9:

+ Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Kinh doanh: Khấu hao Tài sản Cố định, Lãi / Lỗ từ Hoạt động Đầu tư, Phải trả – Dương Tiền (Tốt).
+ Lưu chuyển Đầu tư: Chi Đầu tư Tài sản Cố định, Chi do Gửi tiền, Thu do Đáo hạn Gửi tiền, Thu Cho vay / Cổ tức – Âm nhẹ Tiền do Đầu tư thêm Tài sản Cố định (Tốt).
+ Lưu chuyển Tài chính: Cổ tức Tiền mặt trả cho Cổ đông SZL (Bình thường).
+ Tổng Lưu chuyển Tiền: Dương (Tốt).
+ Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Rà soát xem có gì bất thường – Không có (Tốt).

—————————————————————

Phần 10 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 10:

+ Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Tiếp tục Rà soát Thuyết minh Báo cáo Tài chính: không có gì bất thường (Tốt).
+ Báo cáo Tài chính Kiểm toán Năm 2017: Xem thêm được Chi tiết các Ngành và Vẫn bình thường, không có gì bất thường (Tốt).
+ Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018: Kế hoạch 2018 đặt thấp, Chế độ Phúc lợi của 2017 cho Nhân viên rất cao, Kế hoạch Cổ tức Tiền mặt 25% – Khá cao (Tốt).
+ Biên bản Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018: Không có Đăng Thảo luận (Không Tốt).

—————————————————————

Phần 11 – Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Công ty CP Sonadezi Long Thành

– Clip Youtube:

– Các ý chính trong Phần 11:

+ Rà soát Thông tin Công ty công bố trong năm 2018 – Một số Hợp đồng với bên có Liên quan tới thành viên của Tổng Công ty Sonadezi (Bình thường).
+ Báo cáo Quản trị Bán niên và cả Năm 2018 – Không có gì quá bất thường (Tốt).
+ Giao dich Cổ đông Nội bộ – Cổ đông Nhà nước là Điện lực Đồng Nai, VNPT, Xây dựng Cấp nước Đồng Nai Bán ra và Quỹ Ngoại America LLC Mua vào (Tốt).
+ Tổng kết lại – SZL đáng để Đầu tư và Phù hợp: ai không có nhiều Thời gian, Muốn Lợi suất cao hơn Ngân hàng, Định giá khá hấp dẫn E/P hơn 18% (Hay P/E hơn 5), Cổ tức Tiền mặt nhận được hàng năm đã hơn 8% và chỉ chiếm 44% số Lãi kiếm được. Nhược điểm: Thanh khoản thấp. Ngành nghề phù hợp xu hướng Quốc tế hiện tại (Tốt).

—————————————————————

Các bài viết khác có liên quan

> Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu – Các bài Review qua Youtube

—————————————————————

Các bài viết khác có thể bạn quan tâm

> Các bước Tìm hiểu Chứng khoán
> Hướng dẫn Mở Tài khoản Chứng khoán   /   Dịch vụ Ủy thác Đầu tư Chứng khoán – Đầu tư “Hộ”
> Khóa học Chứng khoán Cơ bản tại Hà Nội   /   Khóa học Chứng khoán Online 

—————————————————————

(Hiep Bui / Bui Hiep – Tháng 02/2019)